Jake je artist menadžer i savetnik muzičkih umetnika i tehnoloških kompanija o poslovnim strategijama i razvoju.

Jake je radio sa kako samostalnim, tako i potpisanim umetnicima u Aziji, Evropi i SAD-u. Samostalne umetnike je doveo do drugog mesta na top-listama u Holandiji, do velikih ugovora sa izdavačkim kućama u Velikoj Britaniji, kao i do ugovora sa vodećim nezavisnim izdavačkim kućama u SAD-u. Konsultant je za tehnološke kompanije za zaštitu prava, kao i za vlasnike prava. Klijenti za muzička prava i autorske honorare uključuju Beyonce, Rihannu, The Eagles, Radiohead i The Clash.

Jake je učestvovao u dijalozima sa stejkholderima u muzičkoj industriji sa WIPO, EU, britanskim i američkim kreatorima politike; i redovno govori o menadžmentu umetnika i inovacijama u muzičkoj industriji širom sveta.

Jake je direktor za inovacije i obrazovanje u Međunarodnom forumu muzičkih menadžera (IMMF), koji povezuje umetnike i menadžere iz više od 65 zemalja, sa odborima za intelektualnu svojinu, nastupe uživo, finansije i sve aspekte umetničkog biznisa. Finansiran od strane Evropske komisije i IMMF-a, Jake je vodio razvoj programa obrazovanja za muzički biznis koji obuhvata sve aspekte industrije.

As part of Project Zero, supporting Ocean conservation projects, Jake was involved in the first ever launch of a social token by a registered charity, using Web3 to organise communities, including artist’s fanbases. In October 2023 Project Zero soft-launched a campaign to target tourism in Iceland using music and social influencers to raise awareness of Fin whale whaling.

Kao deo “Project Zero”, koji podržava projekte očuvanja okeana, Jake je bio uključen u prvo pokretanje društvenog tokena od strane registrovane dobrotvorne organizacije, koristeći Web3 za organizovanje zajednica, uključujući fan baze. U oktobru 2023. godine, “Project Zero” je započeo kampanju koja u fokusu ima turizam na Islandu, koja uz pomoć muzike i influensera podiže svest o lovu na kitove.